Szanowni Państwo, realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “Solutions for Technology” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu (45-837), ul. Wspólna 3A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000139670, NIP: 8821876683, REGON: 891310667, (dalej jako: Administrator).

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@s4tech.pl.

 3. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszystkich sprawach dot. ochrony danych można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@s4tech.pl.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu umożliwienia prowadzenia korespondencji w celu nawiązania współpracy i relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego.

 5. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na poniższych podstawach prawnych:

  1. w zakresie prowadzenia korespondencji w celu nawiązania współpracy i relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  2. w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratora oraz jego Partnerów, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  3. w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz realizacji obowiązków wynikających z zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.

  Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i informacji marketingowych na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. –Prawo telekomunikacyjne.

 6. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług Administratora do celów analitycznych.
  2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
  5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, pozyskane zostały przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł, w szczególności portali społecznościowych: LinkedIn, Facebook, lub o ile ma to miejsce – z Państwa lub podmiotów trzecich stron internetowych.

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

  1. przez okres niezbędny dla realizacji celów w zakresie prowadzenia korespondencji w celu nawiązania współpracy i relacji biznesowych, przez czas jej trwania, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od pierwszego kontaktu ze strony Administratora,
  2. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia współpracy i relacji biznesowej z Państwem, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od pierwszego kontaktu ze strony Administratora, chyba że wcześniej złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach lub cofną Państwo zgodę na wysyłkę newsletter-a,
  3. do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane będą przechowywane tylko w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, do upływu okresu przedawnienia.

 9. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo przed jakimkolwiek przekazaniem danych oraz biorąc pod uwagę okoliczności towarzyszące temu przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytoryczny równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO. Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 11. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z Administratorem na podany powyżej adres e-mail.

 12. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

crossmenu