Szanowni Państwo, realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “Solutions for Technology” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu (45-837), ul. Wspólna 3A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000139670, NIP: 8821876683, REGON: 891310667, (dalej jako: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@s4tech.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkich w celu budowy i rozwoju sieci kontaktów Administratora, umożliwienia prowadzenia korespondencji w celu nawiązania współpracy i relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na poniższych podstawach prawnych:
  • w zakresie budowy i rozwoju sieci kontaktów, w tym marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest prawo do nawiązania współpracy.
  • w zakresie treści marketingowych i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. a i b i f RODO) - zgoda na przedstawienie oferty, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest nawiązanie relacji biznesowej.
  • w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.
 5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
  • Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, zawód, miejsce świadczenia pracy pozyskane zostały przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł, w szczególności portali społecznościowych, w tym LinkedIn, stron internetowych lub w drodze domniemania (dotyczy wyłącznie adresu email) w oparciu o dostępne pozostałe dane wskazane powyżej.
 6. Administrator korzysta z usług wykwalifikowanych podmiotów przetwarzających prowadzących kampanię marketingu bezpośrednio, których zgodność z art. 28 RODO zostało potwierdzona. Administrator powierza korzystanie z narzędzi pozwalających na weryfikację danych, których zgodność z RODO została potwierdzona.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,tj.:
  • przez okres niezbędny dla realizacji celów w zakresie prowadzenia korespondencji w celu nawiązania współpracy, utrzymywania relacji biznesowych nie dłużej jednak niż 3 miesiące od jej zakończenia,
  • przez okres niezbędny do budowy i rozwoju sieci kontaktów Administratora- przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym rozwojem sieci kontaktów, nie dłużej jednak niż 1 rok.
  • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia współpracy i relacji gospodarczej z Państwem, nie dłużej jednak niż 1 roku od ustania tej relacji, chyba że wcześniej złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach lub cofną Państwo zgodę na wysyłkę newsletter-a.
 8. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo przed jakimkolwiek przekazaniem danych oraz biorąc pod uwagę okoliczności towarzyszące temu przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytoryczny równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO. Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z Administratorem na podany powyżej adres e-mail. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.
 •  

           

crossmenu